LỄ THÀNH LẬP TRUNG TẬP AN NINH FIDC – FSC

Ngày 01/03/2024, Công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formosa chính thức thành lập Trung tâm An Ninh FIDC ( FIDC Security center – FSC ).

TS. Hà Văn Dương – Kinh tế trưởng Tập đoàn Bentham International

 

Tại buổi lễ TS. Hà Văn Dương – Kinh tế trưởng Tập đoàn Bentham International phát biểu chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm An Ninh FIDC – Viết tắt FSC.

  • Chức năng chính của trung tâm FSC:

– Quản lý, giám sát các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo phân công và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty FIDC;

– Cung cấp các thông tin và đề xuất các giải pháp giúp cho Ban lãnh đạo triển khai các chỉ đạo kịp thời, đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn và an ninh trật tự của Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formosa (Công ty FIDC).

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm FSC:

a) Tổ chức việc nghiên cứu xây dựng và đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện để triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự có hiệu quả của Công ty FIDC;
b) Triển khai và phối hợp triển khai công tác tuyển dụng, huấn luyên nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự nhằm giúp cho Công ty FIDC vận hành, khai thác tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2;
c) Tổ chức chức năng quản lý, giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự của Công ty FIDC thông qua việc xây dựng kế hoạch giám sát theo định kỳ; tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giám sát đã được ban hành.
d) Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ quản lý và điều hành hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự của Công ty FIDC;
e) Xác minh những vụ việc do Ban lãnh đạo Công ty FIDC giao nhằm cung cấp những thông tin xác thực để giải quyết các vấn đề cấp bách đối với hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự;
g) Triển khai thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty FIDC; cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự;
h) Kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty FIDC xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện đối với hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh trật tự nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty FIDC;
i) Kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty FIDC các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác đảm bảo an toàn và an ninh trật tự;
k) Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Cố vấn an ninh;

l) Thực hiện phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty FIDC theo một số nhiệm vụ khác được Ban lãnh đạo giao.