Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa tổ chức đào tạo cho toàn thể cán bộ nhân viên về hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017. ( Xem chi tiết )

Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa tổ chức đào tạo cho toàn thể cán bộ nhân viên về hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017. Đây là một trong những nội dung trong tiến trình cấp chứng chỉ VILAS cho trung tâm kiểm nghiệm FIDC, là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA – Bureau of Accreditation Vietnam, BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APLAC và PAC).