Chương trình huấn luyện đảm bảo an toàn tại hiện trường và thực địa của Công ty FIDC với sự tham gia tích cực của các trung tâm quản lý, các Ban chuyên môn của Công ty FIDC