Chương trình huấn luyện đảm bảo an toàn cho các Trung tâm quản lý, các Ban chuyên môn của Công ty FIDC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và đảm bảo an toàn về mọi mặt cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và triển khai các dự án đầu tư mới về năng lượng, nước sạch, đầu tư Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân của FIDC, cũng như mở rộng đầu tư các Khu công nghiệp mới của Tập đoàn Bentham trong các lĩnh vực Điện – Điện tử – Công nghệ cao tại các tỉnh thành của Việt Nam.